Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Härlunda

Länsstyrelsen Västra Götaland har beviljat Skara Energis ansökan om projektstöd
för Härlunda VAB inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Stödet från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen
(EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014.

Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 40% eller högst 1.683.789
i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Status: Projektet är avslutat

2020-03-26

 

All grävning är klar och vi är i slutfasen av projektet. Alla utom tre fastigheter fick klartecken att koppla på vatten och avlopp i januari. De tre kvarvarande fastigheterna får klartecken under nästa vecka. De sista fiberinstallationerna pågår och beräknas klara inom ett par veckor (förutsatt att inte coronaviruset påverkar).

2019-12-06

 

Vi har nu jobbat ikapp den försening som uppstod under hösten vad gäller vatten och avlopp. Vi beräknar istället nu att vi kommer ha grävt klart allt innan jul, och efter provtryckning, tester mm kommer alla kunder få klartecken att koppla på under januari.
Vi påminner igen om att skicka in klarrapporterna när ni är klara med ert eget arbete. 

Vad gäller fiber, är det idag ca 15 st som är inkopplade. Vi håller just nu på med att få ut stamledningen ändå ut i området och kommer därefter koppla in kunder löpande. Detta innebär alltså en försening på 2-4 veckor.

2019-09-12

Projektet löper på och vi är väldigt nöjda med hur det har gått hittills, alltfler fastigheter har börjar koppla på sig till nätet och vi har även kommit igång med fiberinstallationerna.

Vi befinner oss nu och gräver i etapp 4, men för första gången i projektet har det uppstått ett problem.  Det har uppstått en resurssituation som gör att arbetet i Härlunda måste stå stilla under en period nu under hösten. För att detta inte alla kunder ska drabbas har vi valt att dela upp etappen i två delar. Vi kommer att ge dem som tillhör den första delen i etapp 4 möjligheten att koppla på sin fastighet betydligt tidigare än planerat, redan inom ett par veckor, men dessvärre kommer de fastigheter som tillhör den senare delen av etappen istället att bli försenade.

  Prel. Påkoppling VA Färdigställda arbeten Prel. Inkoppling Fiber
Etapp 1 April Juli Augusti
Etapp 2 Juli Oktober November
Etapp 3 Augusti November December
Etapp 4a Oktober Januari 2020 Februari 2020
Etapp 4b Februari 2020 Maj 2020 Juni 2020

2019-07-02

Nu börjar vi sätta upp mätare i etapp 2 och skicka ut förbrukningsavtal för både etapp 1 & 2 för den löpande leveransen av vatten och avlopp.
Vi påminner igen om att skicka in era klarrapporter när ni grävt färdigt på er tomt och är ansluter er till vatten och avlopp.
Vi påbörjar även fiberinstallationer för de som skickat in klarrapporten för etappen. Inkommer klarrapporten senare, kan fiberinstallationen komma att dröja till efter samtliga etapper är färdigställda.

Klarrapport

2019-06-07

Vi börjar närma oss klartecken för påkoppling för etapp 2 i projektet. Vi har börjat med täthetsproverna och det ser bra ut för halva första delen av etapp 2, det håller sig bra i tryck, men vi ser dessvärre att provtryckningen och alla kontroller kommer att ta mer tid än planerat. Påkoppling för etapp 2 skjuts därför fram något, till början av juli.

  Prel. Påkoppling VA Färdigställda arbeten Prel. Inkoppling Fiber
Etapp 1 April Juli Augusti
Etapp 2 Juni Juli September Oktober Oktober November
Etapp 3 Augusti November December
Etapp 4* December Mars 2020 April 2020

* Med reservation för väder och vinter.

Vi påminner också alla om att göra färdigt på sina egna tomter och lämna in klarrapporten så att fiberarbetet kan sätta igång så snart det är möjligt.

2019-05-22

Efter  att ha passerat ett område med svåra markförhållanden, har vi nu gått in i ett område som går betydligt lättare att gräva i. Vi har jobbat ikapp och kan konstatera att vi håller tidplan.

Ni som har fått påkopplat, glöm inte att skicka in era klarrapporter när ni är klara på egen tomt.

2019-03-12

Något som vi tagit med oss från Vinkölsprojektet är att det är viktigt att ni som är med i projektet färdigställer arbetet på er egen tomt i tid. Detta dels för att förebygga olika följdproblem som kan uppstå i det stora nätet om inte alla kopplar på ungefär samtidigt, dels för att vi ska kunna planera in fiberarbetet.

Vi har nu satt upp följande riktlinjer:
Efter att vi gett klartecken för att koppla på vatten och avlopp i respektive etapp har ni 

 • 3 månader på er att färdigställa arbetet på egen tomt.
 • Klarrapporten som ni fick tillsammans med materialbeställning skickas in per post eller mail för att meddela att ni är färdiga.

Fiberarbetet kommer att ske etappvis precis som VA. Etapp 1 kommer att påbörjas vid deadline för färdigställda arbeten VA. Om en enstaka fastighet inte färdigställer på sin tomt enligt planen så blir alltså konsekvensen att denna fastighet hamnar sist, efter att övriga etapper är installerade. Dock försöker vi arbeta så effektivt som möjligt så är vi i närheten installerar vi fiber där vi är.

Preliminär tidplan:

  Prel. Påkoppling VA Färdigställda arbeten Prel. Inkoppling Fiber
Etapp 1 April Juli Augusti
Etapp 2 Juni September Oktober
Etapp 3 Augusti November December
Etapp 4* December Mars 2020 April 2020

* Med reservation för väder och vinter.
Det finns också ett sista datum för det egna arbetet för samtliga etapper, 2020-03-31.
Efter det så kommer vi att vara tvungna att dels spola rent er avloppsledning och dels spola ur stillastående vatten ur färskvattenledningen. Båda dessa åtgärder kommer debiteras den kund vi utför arbetet hos.  Även fiberarbetet påverkas då det innebär merkostnader att åka ut och ansluta enstaka kunder.

Vi hoppas ni förstår problematiken som kan uppstå och att ni blir färdiga enligt planen.

2019-03-04

Fastbit bjuder in till ett informationsmöte om fiberanslutning och fibertjänster

Tid:     Torsdagen den 21 mars kl.1800

Var:     Härlunda Församlingshem (Bjärklundagården)

Välkomna!

2019-01-21 Information projekt VAB Härlunda

Dagsläget i projektet:

Vårt projekt tuffar på och vi är nu i närheten av Stenumsvägen och har därmed gjort det allra mesta av
etapp 1. Ett kombinerat pumphus och nodhus ska anläggas i närheten av Milsmaden så fort vädret tillåter.

Grävning fortsätter nu västerut på etapp 2, mot och under 184:an och sedan på ömse sidor om Flian, dels ner till Herrtorps Kvarn och dels en liten bit förbi Ekgården.

Vi kommer inte, så länge det är vintriga förhållande, att driftsätta etapp 1 pga frysrisken vid provtryckningsproceduren och för att några detaljer är kvar att slutföra vid anslutningspunkterna vid Björkelundsgatan. Vi ser inga större bekymmer med detta eftersom det förmodligen inte är någon som vill gräva i sin trädgård under tiden det är tjäle. Vi kommer att meddela er som får ok med påkoppling, när det är dags.

Fortfarande har inga avloppspumpstationer beställts utan vi håller på det lite till. För er som fortfarande inte lämnat in beställning av avloppspumpstation så är det dags att göra det nu.

 

Kommande aktiviteter:

 • Jan-Maj, grävning etapp 2, de västra delarna i området
 • Feb, byggnation pump/nodhus (om vädret tillåter)
 • Mars-April, preliminär planering för påkoppling av kunder etapp 1 (Vatten och Avlopp, ej fiber)

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-12-11 Information projekt VAB Härlunda

Dagsläget i projektet:

Projektet har nu kommit ca 5 km, vi hade väl hoppats avancera lite mer än så men har drabbats av en del bekymmer med framförallt borrningar under vägar/vattendrag och påstötning av berg. Detta sammantaget har gjort att vi fått bryta själva grävarbetet några gånger för att lösa dessa uppgifter, vi hoppas att vi har igen de arbetena när vi väl når fram till de platserna.

Projektet har också åtagit sig att samförlägga en del el, ihop med Vattenfall. Det är luftledningar som vi erbjudit dem att vi gräver ned åt dem, detta förfarande är i enlighet med kraven när man söker bredbandsstöd, man ska helt enkelt erbjuda andra parter att ”köpa in sig” i de grävarbeten som ändå utförs. Vi tror att samförläggningen gynnar oss på flera sätt, dels blir skogsägarna glada att bli av med luftledningar och dels får vi en part till som delar på grävkostnaderna. Det rör sig inte om några stora intäkter men alla bäckar små…..

Ni som kör bil på gamla Falköpingsvägen har kunnat ha lite koll och se oss ganska nära vägen, nu rullar vi längre bort från vägen och in i skogen, när ni ser oss nästa gång (från bilen) så kommer vi ut vid Stenumsvägen, efter julhelgerna.

Vi har inget specifikt datum satt för påkoppling av etapp 1, först måste vi komma ner till Stenumsvägen och sen måste vi få pumphuset på plats. Det är också olämpligt att fylla upp ledningarna med vatten då frysrisken är stor i alla slangändar som sticker upp ur marken.

Avloppspumpstationerna för er i etapp 1 är ännu inte beställda, vi vilar på hanen lite där också. Vi återkommer när vi vet mer om vart vintern tar vägen.

För er som fortfarande inte lämnat in beställning av avloppspumpstation så är det dags att göra det nu.

Kommande aktiviteter:

 • Dec-Jan, grävning söderut, till den centrala pumpplatsen vid Milsmaden/Stenumsvägen
 • Jan-Feb, byggnation pump/nodhus (om vädret tillåter)

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-10-25 Information Härlunda

Dagsläget:

När vi startade gräva kunde vi räkna i 74 deltagande fastigheter, således har ytterligare några tillkommit. Det är nu i princip stängt för tillkommande eftersom tiden att lösa alla frågor som uppkommer blir alltför knapp.

Grävningen kom igång 24/9 och startade vid Björkelundsgatan, i skrivande stund har vi klarat av den sträcka som löper utmed motionsspåren (Skara kommuns mark) och rullar nu vidare söderut mot Fribergs Äng.

Om vi håller tidplan eller inte är lite tidigt att säga, vi har ägnat oss åt ganska mycket aktiviteter som hjälper oss senare i projektet såsom, svetsning av ledningslängder, avgrävning av Stenumsvägen, förberedelser inför borrningar, nedtagning skog, röjning av grävväg och materialhantering.

Gångna helgen hade vi tyvärr inbrott i våra manskapsbodar, det påverkar inte grävningen men det försvann ju en del saker som vi gärna hade haft kvar. Bodarna stod och står vid infarten till Stockavägen (gamla Falköpingsvägen).

Det som gäller ett bra tag framåt är bara att tugga på med grävningen, vi har redan fått en försmak på markförhållandena och det är bitvis riktigt tufft, det kommer kännas bra när vi kommer till ytor med bättre mark.

Kommande aktiviteter:

 • Nov-Dec, grävning söderut, till den centrala pumpplatsen vid Milsmaden/Stenumsvägen
 • Januari, byggnation pump/nodhus (om vädret tillåter)

Med vänlig hälsning
Projektledare

2018-10-12 Presentation ”Hemarbeten”

Tack för senaste mötet! Här kan finns presentationen som visades under informationsmötet.

Ladda ner presentationen för ”hemarbeten” (pdf)

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-08-20 Information Projekt Härlunda

Dagsläget:

Ni är nu uppe i 71 deltagande fastigheter, en glädjande siffra då ni var 60 st i våras. Det mesta börjar komma på plats inför grävstart som är planerad till mitten av september.

Ni kommer att få separat inbjudan till stormöte angående de arbeten ni själva ska ombesörja på egen tomt. Det är kvällsmöte den 9/10 som gäller och därefter blir det två dagar med hembesök. Ni får en  separat kallelse till det hembesöket från Skandinavisk Kommunalteknik och det riktar sig mot er egen lösning och era egna frågor kring Vatten och Avlopp.

 

Kommande aktiviteter:

 • Ca V38, Grävstart vid Björkelundsgatan i Skara
 • 9/10, stormöte ”Egna tomtarbeten”, inbjudan kommer från Skara Energi
 • 10/10-11/10, hembesök hos alla deltagande fastigheter, kallelse kommer från SKT

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-04-11 Information Projekt Härlunda

Dagsläget:

Efter att några sent inlämnade anmälningar kom in så kan vi i dagsläget summera till 64 deltagare i projektet. Det finns några till som ska utredas vidare liksom att det i detta projekt, precis som i alla andra liknande projekt, kommer till några under resans gång. De får vi lösa var och en för sig, om det är möjligt att gå på.

Just nu så vidtar markägarkontakter och överenskommelser kring ledningssträckningen. Det som ni boende ska ha med er i tanken är att tågordningen för att besluta ledningssträckning är:

 1. Myndigheter
 2. Markägarna/Skogsägare
 3. Ekonomin i projektet

Först därefter tittar vi på hur vi får fram ledningarna till tomtgräns. Vi ska göra allt vi kan för att var och en ska få det så bra som möjligt.

Vi kommer inom kort skicka ut alla avtal tillsammans med första delfakturan på 10 000 kr. I övrigt så händer inte så mycket för er boende före sommaren.

 

Kommande aktiviteter:

 • I höst, stormöte för husägare angående de arbeten ni själva ska genomföra på tomten.
 • I höst, hembesök av pumpleverantören

 

Med vänlig hälsning
Projektledare