Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Vinköl


Status: Projektet avslutat

2020-03-26

Projektet är avslutat, dock kvarstår redovisning av ekonomin.
Vi väntar fortfarande på beslut från Länsstyrelsen om fiberbidraget vi ansökt om. Eftersom detta bidrag påverkar det ekonomiska resultat mycket kommer vi att invänta svaret innan vi redovisar projektets ekonomi till er.

2019-12-07

Vi har tidigare nämnt att vi skulle redovisa hela projektets slutekonomi i oktober.
Anledningen till att ni ännu inte fått ut detta är att vi väntar på beslut från Länsstyrelsen om fiberbidraget vi ansökt om. Eftersom detta bidrag påverkar det ekonomiska resultat mycket kommer vi att invänta svaret innan vi redovisar projektets ekonomi till er.

2019-10-27

Två anmälningar vad gäller efteranslutningar har inkommet vilket är glädjande och inkom betydligt tidigare än vad vi räknat med. Intäkter för efteranslutningarna tillfaller självklart projektets ekonomi.

2019-05-31

Personalen på SKT har drabbats av sjukdom, vilken kan medföra att alla besök 11-12 juni skjuts på till annan dag eller att färre besök utförs under dessa dagar.

Vi har fått information om att er leverantör av pumpar, SKT (Skandinavisk kommunalteknik) planerar att besöka fastigheterna i Vinköl och gå igenom utvalda pumpstationer den 11 och 12 juni. Besöken kommer inte att förbokas, de utför besöken oavsett om ni är hemma eller inte.

Det de kommer att gå igenom är följande:

 • Kontroll av pumpkapacitet med avseende på tryck och flöde .
 • Kontroll av freeze protect / motorskydd. Kontroll av spänning till apparatlåda.
 • Statuskoll av utloppspackning ev byte eller justering av läge.
 • Kontroll av pumpinstallationen i sin helhet.

Efter besöket skapar de någon form av protokoll som ni kommer att få ta del av.

2019-05-15

Vi kommer nu att få invänta nästa stopp och ska då kontrollera om det finns ett mottryck i systemet som gör den ledningssträcka som nu har problem inte kommer ut på huvudnätet. Vi planerar även för att installera ytterligare en spolpost närmare den plats där stoppet uppkommer för att kunna underhållsspola på ett bättre sätt till dess att problemet är löst. Vi kommer även att fortsätta samarbeta med SKT för att hitta möjliga orsaker till avloppsstoppen men även för att få svar kring garantier mm. Det är olyckligt att det inte fungerar och vi jobbar på att få en långsiktig lösning på problemen.

2019-05-13

Under helgen har det tyvärr varit ytterligare ett stopp i spillvattennätet. Stoppet var i samma del av nätet som det varit vid tidigare tillfällen. Det hjälpte alltså inte att ersätta ledningen på problemsträckan. När nästa stopp inträffar kommer det att finnas ett körschema för hur felsökningen ska gå till. Det kan vara så att det spolas för lite i nätet dvs förbrukningen av vatten i nätet är lägre än vad det är dimensionerat för. Det kan alltså komma att krävas återkommande spolning i nätet till dess att förbrukningen är tillräckligt hög. Detta kommer att bli nästa steg om stoppen återkommer.

Det är tråkigt att problemen kommit tillbaka och vi kan nu bara jobba vidare med att felsöka.

2019-04-17

Under onsdagen 17/4 frös den tillfälliga ledningen som nu är lagd över fältet där vi haft problem med stopp. Proppen är nu löst och ledningen är nu istället nedgrävd på ett par decimeters djup.

Spolning av nätet sker under torsdagen för att få bort ev gammalt sediment som kan ha fastnat i ledningen.

2019-04-15

Under en längre tid har en del av Vinköls abonnenter fått problem med återkommande stopp i ledningsnätet. Det är alltid samma kunder som drabbas och vi på Skara Energi vill givetvis inte att det ska fortsätta på detta sättet.
Felet är ovanligt vilket gör att det inte finns liknande fall att jämföra med. Stoppen har uteslutande skett under helg vilket gjort att felet i första hand fått avhjälpas med spolning.

Vad har vi gjort för åtgärder?

 • En backventil har installerats för att undvika att vatten rinner söderut i systemet till lågpunkt och genom detta skapar sedimentering i den sträcka som nu har problem.
 • Nätet har spolats igenom vid flera tillfällen för att få bort gammalt sedimenterat material men detta har bara hjälpt tillfälligt.
 • Kontroll har gjorts för att se om kunderna längs sträckan förbrukar mindre vatten än genomsnittet. Vi kan se att förbrukningen är lägre med det är för tidigt att säga att problemen uppstår på grund av det.
 • Vi undersöker också möjligheten att ledningen ligger i kläm och fått en förträngning där det blir stopp. Vi kommer under veckan att lägga en markförlagd ledning längs problemsträckan för att se om stoppen uteblir.

Vi kommer fortsättningsvis att lägga ut information på denna sidan.

2019-01-21 Information Projekt Vinköl VAB

Dagsläget i projektet:

Projektet är nästan helt slutfört, detaljer kvarstår, bland annat ska en ”luktfälla” anläggas vid vårt pumphus vid Dräglan.

Vi är också mitt inne i processen med Lantmäteriförrättning av ledningarna. Samtliga markägare har i dagarna fått brev kring detta. Under mars månad kommer Lantmäteriet kalla till möte. Obs! Detta berör alltså enbart markägare, ”vanliga husägare” kommer inte bli kallade till detta möte.

Efter vad undertecknad förstår så är det fortfarande några stycken som inte slutfört sina egna arbeten inne på tomten. Vi ber er att bli färdiga snarast möjligt, funktionen på näten är i vissa fall beroende av att alla faktiskt använder Vatten och Avlopp så som det är tänkt. Det vi riskerar är dålig vattenkvalité i vissa stickledningar och sedimentation på avloppet, p g a för låga flöden. Försök prioritera så ni blir klara.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2019-01-02

Vi har haft driftstörning de senaste dagarna i Vinköl. Om motorskyddet på din pump har löst ut behöver du återställa det. Detta gör du enklast genom att slå av/på säkringen till pumpen.

Felanmälan VA landsbygd
kontorstid: 0511-321 00
Övrig tid: 031- 334 11 90


2018-08-20 Information Projekt Vinköl VAB

Dagsläget:

Vi har kommit igång efter semestrarna och är med rask fart på väg mot slutdestinationen Stenbäckens såg. Som det ser ut idag så är vi där V36, därefter behöver vi renspola och provtrycka och förhoppningsvis säga ok till de sista 11 husen någon vecka senare. Därefter flyttar vi över och hjälper era grannar i Härlunda.

Fiberarbetena pågår men någon närmre tidplan för det arbetet går vi inte in på här, mer info om detta senare.

 

Kommande aktiviteter:

 • V36, grävarbetena avslutas i stamnätet
 • V37-38, renspolning, provtryckning och klartecken till de sista 11 husen
 • V37-38, avetablering och färdigställande av vissa efterarbeten
 • Löpande fiberinstallationer

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-06-11 Information Projekt Vinköl VAB

Dagsläget:

Inom kort kommer vi ge ett antal klartecken för påkoppling på VA näten, vi jobbar på hela vägen till semestern som börjar den 13/7 och håller ännu så länge öppet vilka av er som kommer få klartecken. I dagarna renspolar vi och provtrycker och går allt bra så hinner vi få med ytterligare några stycken….

Ni som ska få klartecken får separat mejl om detta.

Projektet står nästan helt still V 29,30, 31 och 32 för att sedan slutföras direkt efter semestern.

Som vi sagt varje gång vi träffats och i all kommunikation med er, så är fibern det som blir färdigställt sist, ni kan alltså, efter att ni grävt i er egen trädgård, bara sitta still och vänta så kommer fibergänget och gör klart.

 

Kommande aktiviteter:

 • V28, Ok påkoppling etapp 3a,b,c,d (och e?) (ca 30 fastigheter)
 • V29-32, Semester
 • V33, arbetet återupptas.
 • V36-38, stamnätsarbetena färdigställs
 • V37? Ok för de sista fastigheterna att koppla på.
 • Direkt efter ert projekt flyttar vårt grävlag till grannbyn Härlunda och börjar där.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-03-11 Information Projekt Vinköl VAB

Dagsläget:

Det har varit tyst ett tag, vi har väntat på att komma med info samtidigt som vi skulle säga ok till påkoppling i etapp 2a och 2b, det har inte gått så bra, därför kommer information i alla fall.
Provtryckningen har tagit tid av flera orsaker, vintern bland annat, ni som väntar får ge er till tåls lite till.

Grävlaget har fortsatt och gjorde återstart vid Stora Nolgården, etapp 3a, vi fortsatte ner förbi ”Ullbergs”-Backen-Grönelund, och är nu på väg till Råhall, etapp 3b. Efter det tar vi sticket som går ner till Ödängen, mot Vånga, etapp 3c. Vi har valt att försöka beta av så mycket åkermark som möjligt innan det är dags för våra markägare att göra vårbruk.

Enligt grävlaget har det, trots bitande kyla, varit bra grävförutsättningar, det är nästan ingen tjäle i åkermarken samtidigt som snön gör att det är tämligen rent runt maskinerna. Grusvägarna är enda hindret för de är rejält nedfrusna, vi har då valt att gå över till att borra dessa, det orsakar oss merkostnader men innebär samtidigt att vi kan fortsätta jobba på och göra klart efter oss.

Vi följer i huvudsak tidplanen men sanningen är att vi utökat projektet med några kunder och det har givetvis orsakat mer grävning. Tidplanen nu säger att vi bör vara i mål till semestrarna.

Angående fiberarbetena så har det gänget nästan jobbat ikapp grävlaget vad gäller att blåsa stamfibrar, i fredags hade också 13 kunder fått sin kundfiber inblåst. De 13 är såna som gjort sina grävarbeten klara på egen tomt, innan man gjort det går det inte att blåsa kundfibern. Nossebro Energi som svetsar åt oss är också igång med sina arbeten.

 

Drift och funktion:

Nedan väljer jag att kopiera ett meddelande som gått ut till Vallebygdens kunder, ni kan nog dra en del slutsatser av det, i den mening att ni kanske kan förhindra framtida problem. Alltså, nedan är information som gått ut till Vallebygdens kunder:

Allteftersom vi färdigställer våra projekt så uppstår givetvis också driftproblem. Som nämndes ovan så har ca 160 fastigheter anslutits (eller är på väg att göra det). 160 ”fastighetsbeteckningar” innebär dock fler avloppspumpar, en del har ju flera pumpstationer, dessutom finns också lite centrala pumpstationer, så verkligheten är att vi har uppemot 200 pumpar igång. Med tanke på det tycker vi fortfarande att vi har förhållandevis få problem, det som ändå uppstått listas nedan:

 1. Inkommande vatten har frusit
 2. Avloppspumpstationen har frusit
 3. Stopp i självfallsledningen
 4. Fabrikationsfel på avloppspump
 5. Strömavbrott till centralt pumphus vatten
 6. Oklara fel

Felen ovan är satta i fallande ordning, som vi upplevt det.

 1. Inkommande vatten frusit: Vi har haft en vinter där vi i ett par dagar hade väldigt kallt i kombination med bitande nordanvind. Flera av er fick då isproppar på vattnet. Det var uteslutande inne på tomterna och av det kan man nog lära sig att det är viktigt att skydda ledningarna hela vägen in i husen. En slang som kommer upp i torpargrunden, oisolerad, blir väldigt utsatt när vinden driver in kylan under husen.
 2. Avloppspumpstationen har frusit: Samma orsak som ovan (vädret). På avloppssidan är det ”svanhalsen” på själva pumpmotorn som är känslig. Man måste helt enkelt ha isolerskivan ilagd och nedtryckt så långt det går ner mot ”svanhalsen”. Isolerskivan fanns med i stationen när den levererades till er. Återigen, alla de felen har uppstått inne på era tomter.
 3. Stopp i självfallsledningen: Ett fel som inte beror på stamnäten. Om inte avloppsvattnet kommer fram till pumpstationen så kan det heller inte pumpas iväg.
 4. Fabrikationsfel: Vi har fått ett ”måndagsexemplar”, denna har åtgärdats.
 5. Strömavbrott till centralt pumphus vatten: Har hänt vid ett par tillfällen vilket då visar sig i att ni har sämre inkommande vattentryck. Vallebygdens har generellt få strömavbrott, men ibland händer det. Alla de centrala stationer vi bygger kommer ligga inom Vallebygdens koncessionsområde, det är alltså alltid vi själva som äger problemet.
 6. Oklara fel: Några stycken lite oförklarliga fel som har orsakat att ett ”elektroniskt motorskydd” löst ut inne i avloppspumpstationens automatik-låda. Enligt tillverkaren är det troliga felet att pumpstationen, när den startar, har felaktig spänning till sig, mest troligen att en huvudsäkring gått sönder eller att man i samma ögonblick som pumpen vill starta, också startar något som drar mycket ström, exempelvis en byggsåg, kapsåg eller större kompressor.

*Slut på information som skickades till Vallebygdens kunder*

 

Kommande aktiviteter:

 • V12?? Ok påkoppling etapp 2a och 2b (ca 40 fastigheter)
 • Ej tidsbestämt: Beställning av avloppspumpstationer för etapp 3a,3b och 3c. Vi saknar några beställningar, lämna in dem så fort det går.
 • V?? Ok påkoppling etapp 3a,3b och 3c.
 • I övrigt handlar det nu bara om att tugga på med grävarbetena, vi har inga speciella ”konstruktioner” kvar att anlägga, de skogspartier som skulle röjas är klara osv, det är alltså ”bara” att ta sig framåt som gäller.

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-01-23 Informationsmöte Projekt Vinköl VAB

Dagsläget:

Vi är nu snart i mål med etapp 2a och 2b (Vinköls by-Vinköls Mekaniska med omnejd), vi har fått lämna lite småsaker efter oss och det ska vi de närmsta dagarna slutföra. Täthetsprov och renspolning vidtar sedan innan vi om ca 3 veckor förhoppningsvis kommer säga ok till er att ansluta.

Grävlaget vilar inte på hanen utan fortsätter direkt till etapp 3, med start vid Stora Nolgården, vi gräver där fram de pipor vi lämnade vid Sture Anderssons framfartsväg. Fortsättningen blir söderut, mot slutdestinationen Ödängen. Idag saknar vi närmre tidplan på detta, vi gräver på några veckor och tar beslut på vägen.

Igår (22/1) fick nästan alla i de aktuella etapperna sina avloppspumpar, de sista ska beställas så fort vi får in era beställningsdokument. Utlämningen gick bra och Sivert Skoglund gjorde åter en stor insats, tack för det.

För er som bor ”senare i projektet” så ska ni också tänka på att lämna in era materialbeställningar av avloppspumpstation, följ instruktionerna i den bilaga som handhar detta. Vi beställer när det närmar sig påkoppling av just er etapp.

Vi ligger lite efter vår tidplan men det beror mest på att några fastigheter tillkom och att vi hade lite julledigt, med bra väder och öppnare ytor framför oss så kanske vi kan knapra in lite på det, det får bli vårt mål den närmsta tiden.

Kommande aktiviteter:

 • V4 Borrning av 5 st vägar, vi kommer ha en borrning (Krösebacken) kvar till längre fram i vår.
 • V4-6 Renspolning och täthetsprov av etapp 2
 • V4-6 Driftsättning av tryckstegring vatten och ansamlande avloppsstation vid Dräglan
 • V5 Grävstart etapp 3
 • V6-7(?) Ok för alla i etapp 2 att koppla på VA (Obs! avvakta ok!), 44 fastigheter
 • V6-7 Start blåsning av fiber i stamnätet

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2018-01-10 Informationsmöte Fiber

Välkomna på informationsmöte om fiber i Vinköl!

När: Tisdagen den 16/1, kl. 18.00
Var: Vinköls bygdegård

 

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-12-28 Information Projekt Vinköl VAB

Dagsläget:
Detta skrivs i mellandagarna mellan jul och nyår och grävlaget har tagit lite ledigt. Vi har fram till idag tagit oss till Jäggegården/kommungränsen mot Vara, etapp 2B.
Vi har blivit, som det skrevs om förra gången, några fler fastigheter, så därför är vi ungefär två veckor efter den ursprungliga tidplanen, vi ser dock inga direkta problem med det.

Vi ber att åter få påminna om ”fibermötet” i bygdegården den 16/1.

Kommande aktiviteter:

 • V52-V1, Driftsättning av pumpstation vatten, pumpstation avlopp, provkörningar
 • V2-V4 Renspolning, tryckprov av etapp 2 (om vädret tillåter)
 • V5? Ok för alla i etapp 2 att koppla på VA (Obs! avvakta ok!), 44 fastigheter
 • 16/1 Stormöte fibertjänster, Vinköls bygdegård
 • V5 Grävstart etapp 3a (Nolgården, Sture Andersson)

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-11-30 Uppdatering Projekt Vinköl VAB

Dagsläget:

V44 fick de första fastigheterna ok för påkoppling av VA näten, fram tills idag är lite knappt 10 st påkopplade, antingen helt eller delvis. Det verkar ha gått bra för de som genomfört sina ”tomtarbeten” och inga fel eller problem med stamnätet har kommit oss till del. Vi hoppas det fortsätter på det sättet framöver också.

Grävlaget (Håkan-Gabriel-Lennart-David) är denna sista dag i november månad, i trakten kring Vinköls Mekaniska, vi är då ute på etapp 2 som sträcker sig fram till Stefan Berglund västerut och till Lennart Svensson österut. När vi grävt färdigt etapp 2, kring årsskiftet, så vidtar renspolning och provtryckning av denna ganska stora etapp vid, åtminstone om man ser till antalet hushåll (44 st).

Parallellt med att vi gräver klart etapp 2 så pågår just nu färdigställande av den centrala pumpstationen (en för V och en för A) vid Dräglan (Koppartransmacken). Den teknik som sitter där måste vara driftsatt innan ni som bor på etapp 2 kan få möjlighet att koppla på. Vi bedömer att vi under december månad får allt driftsatt och får väl vänta en till två veckor innan vi släpper på vatten, grävlaget ska få sin del klar först.

Med ledning av uppgifterna ovan så kan man tänka att etapp 2 (a och b) får klartecken för påkoppling i mitten av januari. Men, och det kan vara ett stort men, vädret är lite avgörande för när vi väljer att börja pumpa ut vatten i alla ledningsändar. Är risken stor för att vi får frysproblem i alla slangändar så kanske vi väljer att vänta, då får också ni vänta på ett ok. Vi får alltså ha lite is i magen om uttrycket tillåts.

Åter med ledning av det som står ovan så kommer vi starta grävning av etapp 3 (från Stora Nolgården, Sture Andersson och bort mot Härlunda-Norra Vånga) ungefär i mitten/slutet av januari. Här har vi inte bestämt oss för hur driftsättningen ska gå till, vilken tid ni får ok för påkoppling, men det torde inte bli aktuellt för någon, innan ungefär mars!?

Som vi sagt tidigare så blir fibern det som blir klart sist hemma hos er, det beror på att ni själva har ett finger med i spelet, grävningen på egen tomtmark. Vi behöver att tillräckligt många har utfört det arbetet för att vi ska kunna effektivisera blås och svetsprocessen.

Ni kommer att bli kallade på stormöte i Vinköls bygdegård 16/1, där kan vi prata mer om just fiberarbetena. Föredragare är Daniel Pettersson Fastbit, med stöd av Albin Främgård och Linus Bergfelt och temat är tjänsteutbud och lite kring den teknik ni själva ska stå för, router mm. Vi ska egentligen inte lägga någon tid på att diskutera avlopp och vatten men uppstår såna frågor eller frågor direkt relaterade till projektets genomförande, så finns undertecknad med och kan svara på dessa.

Deltagande fastigheter 30/11:
109 st, tre till har alltså tillkommit, dessa har ansetts gynna projektet varför vi tagit med dem på vägen.
Ytterligare två fastigheter står i valet och kvalet.

Kommande aktiviteter:
• V50, Driftsättning av pumpstation vatten, pumpstation avlopp, provkörningar
• V50-V2, Renspolning, tryckprov av etapp 2 (om vädret tillåter)
• 27/12, 28/12, 29/12, julledigt för grävlaget
• V2-3(?), Ok för alla i etapp 2 att koppla på VA (Obs! avvakta ok!), 44 fastigheter
• 16/1, Stormöte fibertjänster, Vinköls bygdegård
• V3-4, Grävstart etapp 3a

Tidplan etapper/driftsättning:
Den info som gavs under stormötet kvarstår och se ovan.

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-10-31 Uppdatering Projekt Vinköl VAB

Dagsläget

V44 får de första fastigheterna ok för påkoppling av vatten och avlopp. Som det ser ut så är det efterlängtat, så efterlängtat att flera stycken står i startgroparna att börja gräva klart i sina trädgårdar, samma vecka! Det är ni som tillhör etapp 1A och 1B som dels fått ut kontrakt del 2 för påskrift och samtidigt med det ett ok att börja använda näten. Det krävs påskrift och inlämnat kontrakt del 2 innan man får koppla på sig.

Under förra veckan så kom avloppspumputrustningen till de som nu får ok på påkoppling. Projektet körde ut pumparna och automatiklådorna, tankarna hämtade de boende själva. Hur vi gör nästa gång får vi se, gissningsvis väljer vi att lasta av vid bygdegården. Det kommer också vara betydligt fler pumpar nästa gång vilket kanske gör att vi ber er som ska ha, att själva hämta all utrustning. Förmodligen är det bättre att vi gräver en hel dag istället för att köra grejer kors och tvärs. Vi återkommer.

Grävlaget är nu nere i byn (etapp 2A) och det märks att det varit en blöt höst, tyvärr. Det går inte lika bra som i somras helt enkelt.

Pumphuset är snart på plats, plattan är gjuten och denna vecka (V44) ska huskroppen komma på plats. Det är sedan en del installationer som ska göras inne i huset innan vi kan börja använda utrustningen. Detta innebär högst troligen att grävlaget hinner så långt på nästa etapp, 2B (ner mot och förbi Vinköls Mekaniska och vidare mot Jäggegården m fl) att det blir gemensam driftsättning av Etapp 2A och 2B, någon gång kring årsskiftet. Vi får återkomma.

Fortfarande är vi 106 st deltagande fastighetsbeteckningar.

Kommande aktiviteter:
V44, husbygge Dräglan
V44, Ok för de 17 första att koppla på
V45-V??, installationer i och utanför pumphus, Dräglan
V46, vi lämnar byn och fortsätter mot Vinköls mekaniska

Tidplan:
Den info som gavs under stormötet kvarstår.

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-10-13 Viktigt att tänka på

Ragnsells Kommunpartner är den entreprenören som ska anlitas för sluttömning av era brunnar.

Det är kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg som har ansvaret i Skara kommun och Ragnsells Kommunpartner är upphandlad entreprenör. Vem som tömmer och behandlar slam från enskilda avloppsanläggningar regleras i Miljöbalken. Andra entreprenörer är därmed inte tillåtna enligt lag.

Beställ din sluttömning i god tid hos:
Ragnsells Kommunpartner
Telefon: 010-723 40 00
E-post: info@kommunpartner.se

 


2017-09-27 Uppdatering Projekt Vinköl VAB

Etapp 1A och 1B är nu färdigbyggda, kvarstår gör att konstatera täthet och att slutföra en del detaljer.

För er boende så ska också avtalet del 2 skickas ut och skrivas under, därefter kommer de första 17 hushållen att få koppla på sig. Vi stannar inte utan fortsätter direkt in i Etapp 2A (från pumphus Dräglan till södra sidan av Vinköls by). Vi har i detta nu gjort nästan 30% av hela nätet klart! Vi tycker därmed att det går fortsatt bra. Det är svårt att efter såhär kort tid dra några stora växlar på kostnaderna men budskapet är att vi ligger på budget, så som det ser ut just nu.

Under V40 utförs hembesök för alla er som inte redan fått det, det är Skandinavisk Kommunalteknik som gör det, undertecknad finns med på några ställen där vissa frågeställningar kvarstår. Vi har fortfarande vår ”personalbods-etablering” hos Siwert på Hagelsten, vi tror dock att vi snart ska flytta oss längre söderut. Tack till Siwert och till Ove Fredriksson som låter oss ha allt slangmaterial på Bengtsgården! Det inte bara dessa som hjälpt oss, (jag nämner inga namn med risk att glömma någon) det finns fler som också bidragit i stort och smått. Det är tack vare såna här insatser som vi tillsammans kan nå målen. En ytterligare fastighet har tillkommit och ni är nu 106 st som ingår i projektet.

Kommande aktiviteter:
V40, hembesök
V42, borrvecka där vi ska ägna oss åt området runt Vinköls Mekaniska.

Tidplan:
Den info som gavs under stormötet kvarstår.

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-09-06 Förtydligande

Vid mötet den 28 augusti kom frågan upp gällande fiberarbete på egen tomt.

I dokumentet som beskriver ”Fastighetsägarens eget arbete” står det att ni ska lämna slangen på husets utsida. För dig som har torpargrund och vill dra slangen i torpargrunden och sedan borra en genomföring mitt under huset är detta helt okej. Du kan således dra slangen hela väg in till den plats där du sedan vill installera fiberutrustningen.

Med vänlig hälsning
Magnus Jakobsson, VD
Skara Energi AB


2017-09-04 Hemarbeten för fastigheter (pdf)

Tack för senaste mötet! Här kan finns presentationen som visades under informationsmötet.

Ladda ner presentationen ”Hemarbeten för fastigheter” (pdf)

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-08-25 Inbjudan till informationsmöte

Efter sommaren anordnas ett informationsmöte där vi går igenom det arbete ni själva ska genomföra på er egna tomt. Mötet är viktigt, det är många inblandade i projektet, och vi har bara möjlighet att hålla detta möte en gång. Vi ber er därför att göra allt för att kunna delta vid detta tillfälle.

Datum: Torsdag 31/8
Tid: 18.00
Plats: Vinköls Bygdegård

Några stycken av er har redan fått stamnätet framgrävt till tomtgräns, ni bör ändå delta på mötet då det är mycket annan information som också delges vid mötet.

Välkomna!

 


2017-06-27 Uppdatering Projekt Vinköl VAB

I skrivande stund har vi tagit oss över Flian och arbeten pågår runt Skyttaheden-Heden-Blombacka, vi håller oss en bit från vägen så vi syns nog inte från ”Vånga-vägen”.

Vi tycker själva att vi kommit igång på ett ganska bra sätt, det är alltid lite uppstartstid innan allt är på plats och man har kommit igång så som det är tänkt. De första tomtavsluten är klara (2 st), de tre första borrningar (2 vägar, Flian) är färdigställda, vi lagat våra första dräneringar osv osv.

Som ni troligen märkt så har vi etablerat bodar och lager vid Hagelsten, där kommer vi ha vår bas en tid framöver.

Då det varit svårt för en del av er att bestämma er för att delta eller inte, så har antalet ”deltagande fastighetsbeteckningar”, ändrat sig lite, idag är vi 105 st på listan. Det är som i alla liknande projekt så att det tillkommer fastigheter ”på vägen”, vi gör bedömningen från fall till fall hur de påverkar er som från början anmälde er. Ett grundkriterie är att de inte ska påverka projektet negativt (ekonomi och funktion), det har ingen av dem gjort hittills.

Markägarförhandlingarna är ganska nära ett avslut nu, det är detaljer kvar att sy ihop nu, även om tillkommande fastigheter kan påverka en del. Undertecknad tackar alla er som haft besök av mig, det har varit givande och konstruktiva samtal.

Kommande aktiviteter:
Projektet står helt still V30-V32, personalen har semester
31/8 är det stormöte (ni har alla fått kallelse) i Vinköls bygdegård. Ni får då info kring era egna arbeten, inne på egen tomt.
Fakturering följer den arbetstakt vi har och vi portionerar ut dessa allteftersom.

Tidplan:
Under arbete……

Med vänlig hälsning
Projektledare


2017-05-22 Information Projekt Vinköl VAB 

Projektet har varit och är inne i en intensiv planeringsperiod, det mesta av arbetet har handlat om att säkerställa markåtkomsten genom att besöka och lyssna på markägare. ”Förhandlingarna”  går bra och det är till klart övervägande del enbart positiva tongångar från de berörda.
Med anledning av diskussionerna med markägarna har en mängd mindre justeringar gjorts på ritningarna, de ska därför ritas om inom kort, inget material finns därför att visa.
Det mer påtagliga, synliga arbetet, har också inletts. Ni som passerar förbi Singulahed och ut mot E20 har säkert sett David och Lennart som svetsat långa rörlängder av grövre dimensioner. Dessa ska användas till vatten och avlopp då vi börjar gräva den 12/6. Samma dag så inleds också borrning under E20 och vidare ner i området. Vi har inte gjort någon tidplan för arbetena längre ner i nätet utan vill först se hur vi kommer igång innan semestrarna.
Några av er boende blir berörda väldigt tidigt i projektet, vi hinner helt enkelt fram till era trädgårdar innan vi har hunnit ha stormöte kring hemarbetena. Ni blir därför specialbehandlade med ett tidigarelagt hembesök, separat kallelse/info, har gått ut till er. Övriga ska kunna få infon genom först ett stormöte och därefter ett hembesök. Kallelse till er kommer senare.

Med vänlig hälsning
Projektledare