Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Så här behandlar Skara Energi AB och Skara Elnät AB dina personuppgifter

Denna intigritetspolicy beskriver hur Skara Energi och Skara Elnät behandlar dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Skara Energi AB:s behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Skara Energi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

 


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Skara Energi AB, org.nr. 556429-4303 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. Skara Elnät AB, org nr. 559441-5910 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter relaterade till verksamhetsområde elnät. Skara Energi agerar personuppgiftsbiträde åt Skara Elnät AB. I praktiken hanteras alla personuppgifter av Skara Energi. När Skara Energi nämns nedan, innefattas även därför även Skara Elnäts behandling.

Hur får Skara Energi dina personuppgifter?

Skara Energi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Skara Energi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Vilka uppgifter behandlas?

Skara Energi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning tjänster tillhandahållna av Skara Energi AB (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Varför behandlar Skara Energi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Skara Energi för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • hantera och administrera felanmälningar,
 • hantera och administrera byte eller underhåll av VA- eller elmätare,
 • kunna uppskatta din förbrukning av el och vatten,
 • kunna förse anläggningar som ska nybyggas med el,
 • använda för att kontakta dig,
 • erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”,
 • administrera autogiroansökningar,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar,
 • för statistisk och analysändamål.

När har Skara Energi rätt att behandla dina personuppgifter?

Skara Energi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Skara Energi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Skara Energi och Skara Energis personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnas inte personuppgifter ut till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Skara Energi.

Överföring till tredjeland

Skara Energi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Skara Energi dina personuppgifter?

Skara Energi sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Skara Energi och som godkänts av arkivmyndighet. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Skara Energis gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Skara Energi AB
532 88 SKARA

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Skara Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på Kundens enhet när denne besöker Skara Energis hemsida samt vid användandet av tjänsten ”Mina Sidor”. Det finns två olika sorters cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Kundens enhet under en längre period och sessionscookies försvinner när Kunden väljer att lämna hemsidan.

På hemsidan används Skara Energi AB:s egna cookies (s.k. förstapartscookies). Skara Energi AB:s använder cookies (både permanenta cookies och sessionscookies) för att uppfylla följande ändamål:

 • för att Skara Energi ska kunna tillhandahålla Mina Sidor,
 • för att underlätta användandet av hemsidan och dess tjänster för Kunden,
 • för att ge Kunden tillgång till lagrad information,
 • för att inhämta statistik,
 • för att genomföra webbanalyser och trafikmätningar och
 • för att spåra användandet av hemsidan och tjänsterna.

Genom att fortsätta användandet av hemsidan och dess tjänster samtycker Kunden till användningen av cookies enligt ovan. Om Kunden inte vill acceptera cookies kan Kunden själv ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Kom ihåg att delar av hemsidan och/eller dess tjänster kan sluta fungera eller fungera sämre om Kunden avaktiverar funktionen avseende cookies.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Skara Energi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.skaraenergi.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Skara Energi AB
532 88 SKARA

 

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 2018-04-10, uppdaterad senast 2023-10-02