Hoppa till huvudinnehåll

Avlopp

Avlopp

Sedan 1999 har Skara Energi AB ansvaret för vatten och avlopp i Skara kommun. Det du spolar ner i avloppet renas på vårt avloppsreningsverk Horshaga för att sedan släppas ut i ån Dofsan.

Avloppsrening

Reningen av avloppsvattnet för Skara kommun sker i ett gemensamt reningsverk, Horshaga avloppsreningsverk. Avloppsvattnet i kringliggande orter pumpas till Skara för att ha en anläggning med effektiv rening av näringsämnen (fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen).
Syftet med reningen är främst att undvika övergödning i de vattendrag där vattnet släpps ut. Vattnet från Horshaga avloppsreningsverk släpps ut i ån Dofsan som sedan rinner ut i Flian, där reningsverket fyller en viktig funktion då båda vattendragen har höga halter av näringsämnen.

Så renas Skaras avloppsvatten

Reningen sker i tre steg; mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.

Mekanisk rening
Den mekaniska reningen syftar till att avskilja grövre föroreningar och fasta partiklar i avloppsvattnet. Detta sker före Horshaga i en pumpstation vid Bernstorp där de grövre delarna silas bort.

Biologisk rening
I den biologiska reningen reduceras främst mängden syreförbrukande ämnen och kväve. Detta kan göras på tre sätt vid Horshaga avloppsreningsverk. Med aktivslam-rening, SBR-anläggning eller med biobäddar. Gemensamt för alla tre är att mikroorganismer används för att bryta ner kväveföreningar i vattnet till kvävgas.

Kemisk rening
Efter den biologiska reningen leds avloppsvattnet till ett kemiskt reningssteg för fosforreduktion. Det sker genom att polyaluminiumklorid tillsätts i vattnet så att fosforn bildar större partiklar som sjunker till botten och därifrån kan skrapas bort.

Slambehandling
Slammet som bildas vid reningen förtjockas, rötas och avvattnas. Det avvattnade slammet läggs antingen i vassbäddar på avloppsreningsverket eller transporteras bort och används som anläggningsjord.

Biogas
I en rötkammare sker nedbrytning av organiskt material och biogas bildas.
Biogasen utnyttjas för att driva en värmepanna och kraftmotor. Överskottsgas facklas bort.

 

I vår broschyr kan du läsa mer ingående om de olika reningsprocesserna på Horshaga reningsverk.
Ladda ner broschyr om Horshaga reningsverk (pdf)

Senast uppdaterad 2024-03-13