Hoppa till huvudinnehåll

Fettavskiljare

Fettavskiljare

Denna informationen är riktat till dig som bedriver livsmedelsverksamhet eller äger en fastighet där livsmedelsverksamhet bedrivs. Här beskrivs hur du kan se till att avloppsvattnet uppfyller de krav som ställs för att du ska få släppa det till ledningsnätet och i förlängningen reningsverket. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppsvattnet inte innehåller ämnen som kan skada eller orsaka problem i ledningar och reningsverk.

Varför krävs fettavskiljare?

Avloppsvatten som innehåller mycket fett utgör ett stort problem i avloppssystemet. I avloppsledningarna är temperaturen låg, vilket innebär att fettet snabbt kyls av, stelnar och fastnar på insidan av rören. Resultatet blir att ledningarna sätts igen vilket i värsta fall kan orsaka exempelvis källaröversvämningar. Fettlagringar i avloppsrören gör också att svavelväte bildas. Svavelvätet ger dålig lukt, orsakar frätskador på betongrören och är i höga koncentrationer brandfarligt.

För att förhindra att det uppstår sådana problem måste alla verksamheter installera en fettavskiljare om de släpper ut mer fett än ett normalt hushåll.

Fastighetsägaren får enligt lagen (2006:412, 21 §) om allmänna vattentjänster bara använda kommunens VA-anläggning om det inte innebär att ämnen, till exempel fett, hamnar i avloppet i sådan mängd att det ställer till med skador eller andra problem i ledningarna. Alla fastigheter med livsmedelshantering ska vara utrustade med fettavskiljare enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6).

Dessa verksamheter ska ha en fettavskiljare installerad:
(Den ska vara typgodkänd, funktionstestad och ska underhållas regelbundet)

 • Restaurang, pizzeria
 • Gatukök, grill, hamburgerbar
 • Bageri, konditori
 • Café
 • Cateringkök
 • Kiosk med tillredning av mat.
 • Storkök
 • Mottagningskök
 • Charkuteri
 • Slakteri
 • Mejeri
 • Rökeri
 • Livsmedelsbutik med manuell hantering

Undantag från detta är följande verksamheter:

 • Café och salladsbar utan bageri eller tillagning av varm mat
 • Förskola med tillagningskök för max 20 barn
 • Sushibar med enbart beredning av sushi
 • Fiskvagn
 • Kiosk utan tillredning av mat.

 

Så fungerar en fettavskiljare

Fettavskiljare

En fettavskiljare bygger på principen om att fett är lättare än vatten. När fetthaltigt vatten rinner igenom avskiljarens första del sjunker grova partiklar till botten. I den andra delen stiger fettet upp och samlas på ytan. Det fettfria vattnet rinner förbi den andra delen under fettsamlingen och transporteras sedan genom avloppet till reningsverket.

För att en fettavskiljare ska fungera felfritt måste den tömmas med jämna mellanrum.

 

Återvinning av fett från verksamheter och hushåll

Även om det finns en fettavskiljare installerad så får överblivet fett (till exempel stekfett, frityrolja och inläggningsolja) aldrig hällas ut i avloppet. Fett från matlagning ska samlas in och lämnas till närmaste återvinningscentral.
Fett som lämnas in på en återvinningscentral bearbetas och förädlas i en process för att ta tillvara på fettsyror och glycerol. Dessa används sedan för att bland annat tillverka stearin, plast, tvål och tvättmedelsprodukter.
Återvunnet fett och matolja är efterfrågat då det kan ersätta nyproducerad palmolja i olika produkter. Genom att använda de fettsyror och det glycerol som tas tillvara kan du bidra till att regnskog inte behöver skövlas till palmoljeplantage.

Vid frågor om fettavskiljare är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Om fettavskiljare saknas

Enligt lagen om allmänna vattentjänster har det kommunala reningsverket bara skyldighet att ta emot avloppsvatten av hushållskaraktär. Skara Energi AB kan därför ställa krav på att fettavskiljare ska installeras, om det är så att fastighetsägaren eller verksamhetsutövare i fastigheten släpper ut vatten från livsmedelsverksamhet till det kommunala avloppet.

Fram till dess att fastighetsägaren installerar en fettavskiljare är den, enligt lagen om allmänna vattentjänster, skyldig att ersätta de skador som uppkommer på ledningsnätet när det släpps ut fetthaltigt vatten. Fastighetsägaren är också ansvarig om fettavskiljaren inte underhålls och därför inte fungerar som den ska. Om kravet på fettavskiljare inte uppfylls och därigenom orsakar skada har Skara Energi AB möjlighet att stänga av vattentillförsel till fastigheten, eftersom fastighetsägaren inte följer de bestämmelser som finns i ABVA.

 

Dimensionering

För livsmedelsverksamheter, som restauranger och andra serveringslokaler, bestämmer antalet serverade portioner hur stor fettavskiljare som ska användas. Om det inte finns uppgifter om hur många portioner som serveras går det bra att uppskatta antalet portioner. Uppskattningen görs genom att multiplicera antalet sittplatser med tre.

Matportioner per dag Dimensionerat flöde (l/s)
1-200 2
201-400 4
401-700 7
701-1000 10
1001- Kräver en speciallösning

I de fall där verksamheten inte har någon servering på plats ska fettavskiljare väljas baserat på det maximala flödet genom anläggningen. Kontakta en VA-installatör eller VVS-konsult för rådgivning.

 

Krav och riktlinjer vid installation

Funktionskrav
När en fettavskiljare nyinstalleras ska den vara:

 • funktionstestad enligt gällande normer
 • utrustad med möjlighet till provtagning, samt
 • utformad och typgodkänd enligt europastandard (SS-EN 1825-1) och dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde (enligt SS-EN 1825-2)

Placering
Fettavskiljaren ska i första hand placeras utomhus så nära källan (verksamheten) som möjligt. Helst ska den vara nergrävd i marken för att underlätta tömning och minska risken för lukt. Området kring fettavskiljaren ska vara fritt från hinder och ha en tillräckligt stor vägbredd (minst 3,5 meter) så att slamsugningsfordon kan komma fram. Vägen måste ha en bärighet för fordon med axeltryck 100kN (10 ton) och ha en lämplig uppställningsplats för slamsugningsfordon. Avståndet mellan uppställningsplatsen och fettavskiljaren bör vara högst 10 meter.

Enligt livsmedelslagen är det inte tillåtet att placera fettavskiljaren i en lokal där livsmedel hanteras, eftersom tömningspersonalen behöver komma åt avskiljaren. För att undvika så kallade ”korsande flöden” ska slangen som används vid tömning samt tömningspersonalen inte behöva ta sig förbi platser där livsmedel förvaras eller hanteras. Fettavskiljare som placeras under diskbänken är därför inte tillåtet.

Om det inte finns någon lämplig plats utomhus kan fettavskiljaren placeras inomhus, under förutsättning att livsmedelslagen följs och att lokalen är väl ventilerad, har (varmt) rinnande vatten och golvbrunn. Lokalen ska vara tillräckligt stor, så att tömning, inspektion, rengöring och underhåll kan ske enkelt. Endast köksavlopp (inklusive vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar) ska vara anslutna. Toalett får inte vara ansluten till fettavskiljaren.

Skötsel och tömning
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fettavskiljaren sköts enligt gällande regler. Tömning ska utföras regelbundet av en entreprenör. Det är vanligt att tömma fettavskiljaren 2-8 gånger per år, men hur ofta tömning bör göras beror på hur stor verksamheten är. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att den egna verksamheten inte hindrar tömningsbilen från att komma fram till platsen och tömma avskiljaren. Kontakta en godkänd slamtömningsentreprenör för att lägga in fettavskiljaren på deras körlista.
Efter att fettavskiljaren tömts måste den fyllas upp med rent vatten igen innan den börjar användas, annars fungerar den inte. En tömningsjournal ska finnas på plats där rutiner för kontroll, tömning och rengöring ska antecknas.
När fettavskiljaren har tömts ska den besiktigas för sprickor och liknande 1 gång per år. Det finns inga krav på installation av larm, eftersom det är svårt att få dem att fungera inuti fettavskiljaren.
Fastighetsägaren ska se till att det finns en speciell kontaktperson som har ansvar för att fettavskiljaren sköts.

För att installera en fettavskiljare

Kontakta en VA-installatör eller en VVS-konsult. Se till att den fettavskiljare du väljer är rätt dimensionerad för din verksamhet, och funktionstestad enligt EU-standard (SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2).

 

Anmälan till kommunen

Innan installation av en fettavskiljare görs måste verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras till plan och bygg minst 4 veckor innan arbetet är tänkt att påbörjas. Kontakta bygglovsenheten Skara kommun för anmälan.
Anmälan ska innehålla ett produktblad för vald fettavskiljare, en installationsritning (med situationsplan, planritningar och fackmannamässigt upprättade VVS-ritningar), en plan för kontroller samt ett beräkningsunderlag för dimensionering av fettavskiljaren.
Efter att fettavskiljaren är installerad så ska verksamhetsutövare eller fastighetsägare fylla i blanketten ’Uppgifter om fettavskiljare’ och skicka in den till Skara Energi AB. Tillsammans med blanketten ska en kopia på tömningsavtalet bifogas.

Om du redan har en fettavskiljare installerad men inte har anmält den till Skara Energi AB så ska du också fylla i blanketten ’Uppgifter om fettavskiljare’ och skicka in den så snart som möjligt.

Ladda ner blanketten ’Uppgifter om fettavskiljare’ (word-formulär)

Ändrar verksamheten karaktär eller upphör ska du anmäla det skriftligen till:
Skara Energi AB
53288 Skara

Senast uppdaterad: 2024-03-13