Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsslam blir till värme

Avloppsslam blir till värme

På Horshaga avloppsreningsverk förvandlar vi avloppsslam till värme, en resurs som gynnar både vår miljö och samhället!

Genom en biogasprocess tar vi tillvara på den energi som finns i slammet för att generera värme.

Så här går det till:
Fasta partiklar sedimenterar i renings bassängerna där de sedan tas om hand och förs till en uppvärmd rötkammare. I denna kammar bryter bakterier ner det organiska materialet under kontrollerade förhållanden, vilket leder till produktion av biogas – en energirik resurs. Denna biogas används sedan för att generera värme i vår gaspanna, som i sin tur förser våra lokaler med värme och varmvatten samt värmer upp rötkammaren.

Varför gör vi detta:
Genom att röta slammet på detta sätt extraherar vi inte bara värme utan eliminerar också patogener och andra skadliga mikroorganismer från avloppsslammet, vilket gör det säkert att hantera och använda. Rötat slam innehåller höga halter av näringsämnen som kan återanvändas som gödsel i lantbruket, vilket främjar en cirkulär ekonomi och minskar behovet av konstgödsel.

Vad händer med slammet:
I dagsläget så innehåller slammet vi Horshaga reningsverk för höga halter av metaller vilket gör att det inte är lämpligt att sprida på åkermark. För att säkerställa att slammet som når vårt reningsverk är av god kvalitet och inte utgör en risk för miljön, arbetar vi aktivt med att lokalisera och åtgärda källorna till dessa metaller i vårt ledningsnät. Det är det som vi ibland brukar kalla ”uppströmsarbete”.

 

Såhär ser vår gaspanna ut: