Hoppa till huvudinnehåll

Leveranssäkerhet i Skara Energis elnät

Som elnätsägare har Skara Energi ett ansvar att alla våra elnätskunder i vårt nät har en elförsörjning de kan lita på. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbeten och har en hög leveranssäkerhet (år 2023 var den 99,98% ) i vårt elnät och har personal som är tillgänglig dygnet runt för felavhjälpning.

Ibland kan du som kund dock drabbas av avbrott i vårt elnät, oftast förekommande är det planerade avbrott som vi orsakat då vi genomför arbeten, och av säkerhetsskäl eller för att minska risken för framtiden avbrott orsakat elavbrottet. Vid denna typ av planerade avbrott underrättar vi dig som kund i god tid före elavbrottet. Är du hyresgäst och din hyresvärd står för elabonnemanget får du information från din hyresvärd.

Tyvärr kan det även uppstå avbrott som inte är planerade. Dessa orsakas oftast av vädret, till exempel storm eller snöfall som påverkar våra eller Vattenfalls elledningar. Om du som kund är ansluten till vårt elnät och drabbas av strömavbrott som varar i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du enligt ellagen normalt rätt att få avbrottsersättning. Den räknas då av på din elnätsfaktura. Du behöver normalt inte ansöka om denna ersättning, den utbetalas inom 6 månader. Om du inom denna period ändå inte fått någon information om utbetalningen, bör du kontakta oss.

Vid avbrott som är minst 12 men högst 24 timmar ska 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad ersättas. Ersättningen ska minst uppgå till 2 % av prisbasbeloppet och avrundas till närmast högre hundratal kronor. Vid längre avbrott gäller högre ersättning.

Ersättningen kan komma att jämkas om arbetet med att få i gång elförsörjningen försenats till följd av orsaker som medför betydande risker för vår personal. Med jämkning menas att företaget inte behöver betala ut hela ersättningen. Mer om avbrottsersättning finns att läsa i Allmänna Avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar för konsumenter, dessa finns på vår hemsida. www.skaraenergi.se. eller i ellagen. I dessa kan du även läsa om rätten till skadestånd.

Om överföringen avbrutits utan att det berott på konsumentens försummelse och utan att rätt därtill finns, kan konsumenten ha rätt till ersättning för skada av elnätsföretaget om inte elnätsföretaget visar att avbrottet berott på ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll som elnätsföretaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder elnätsföretaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen, samt bestämmelser i Allmänna avtalsvillkor NÄT.

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan ni vända er till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om ni vill få beslutet prövat kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Har du frågor kan du få hjälp av vår Kundservice på telefon eller via mail

Vår målsättning är att ha så få avbrott som möjligt i vårt nät!