Hoppa till huvudinnehåll

Vårt Miljöarbete

Vårt Miljöarbete

I Skara Energis verksamhet pågår miljöanpassning i stort som smått. Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001, har en miljöpolicy och miljömål i verksamheten.

Viktiga frågor i verksamheten är koldioxidutsläpp, energiförbrukning och kemikalieanvändning. Fokusområde under 2019 har varit förbättrad avfallshantering.

Tre viktiga frågor i verksamheten är koldioxidutsläpp, energiförbrukning och kemikalieanvändning.

De fossila CO2-utsläppen på Skara Energi kommer dels från transporter och dels från den oljeeldning som behövs som reservlast i fjärrvärmeproduktionen. Utsläppen från transporter är relativt konstanta mellan åren men utsläppen från oljeledningen kan variera mer beroende på väder och drift på biobränslepannorna. Mindre än 0,5% av energin kommer från olja. Från fjärrvärmen kommer också utsläpp till luften av andra ämnen som exempelvis kolmonoxid och kväveoxider. Ett aktivt arbete på anläggningarna minskar utsläppen av kväveoxier och andra ämnen från rökgaserna.

Skara Energi har en stor elförbrukning i verksamheten,framförallt är det produktionen av fjärrvärme och processen för att rena och transportera avlopp som
behöver mycket elenergi. Energieffektivisering är därför av stor vikt för bolaget såväl för miljöarbetet och för ekonomin. Utöver den totala elförbrukningen följs också den specifika energianvädningen i processerna upp för att därigenom se om någon del går att energieffektivisera bättre.

Bolaget arbetar aktivt med att minska mängden och antalet kemikalier i verksamheten. Förändringar i reningsprocessen för avlopp har gjorts de
senaste åren vilket medfört att metanol helt kunnat uteslutas under 2019. Med det har en av fyra av de större kemikalieförbrukarna i Skara Energis verksamhet tagits bort för året.

De senaste åren har bolaget framgångsrikt arbetat med en utbytesplan för äldre vattenledningar för ett långsiktigt hållbart nät med låga
förluster. Utsläppen från avloppsledningsverket är inom tillståndet. Skara Energi håller också på med en
innovativ lösning för enskilda avlopp på landsbygden vilket minskar miljöpåverkan på vattendragen.

HÄR kan du se vår miljöpolicy, miljöinformation och läsa ännu mer om vårt miljöarbete.