Hoppa till huvudinnehåll

Förändring av elnätsavgifter 2023

Förändring av elnätsavgifter from 2023-01-01

Den fasta delen av elnätsavgifterna höjs med 15% för lågspänningskunder, för högspänningsabonnemang höjs den 16%.
De rörliga avgifterna är oförändrade.

De nya priserna finner du här Förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter

Höjningen orsakas främst av ökade inköpskostnader.

 

Hur sätts elnätsavgiften?

Elnätsbolagen är verksamheter som har monopol inom ett nätkoncessionsområde, ett geografiskt monopol, vilket elnätsbolag som levererar din el beror helt enkelt på var du bor.

I Skara kommun finns det flera nätägare, Skara Energi, Vallebygdens Energi, Vattenfall och Kvänum Energi, Vinninga elektriska förening

Att elnätsägare har ensamrätt på elnätet i sitt nätområde betyder inte att elnätsbolagen får sätta vilka priser som helst. Prissättningen regleras i stället genom detaljerad lagstiftning där Energimarknadsinspektionen är de som beslutar om elnätsföretagens så kallade intäktsramar som ligger till grund för prissättningen, och är även de som kontrollerar att de slutgiltiga elnätsavgifterna är skäliga.

Elnätsavgifter ska, enligt ellagen, vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Vad får jag för elnätsavgiften?

Vi ser till att elen transporteras via vårt elnät hem till dig eller din verksamhet. Din elnätsavgift används till underhåll, drift, utveckling av elnäten i Skara samt avläsning, mätning och administration.

Elnätstaxan består därför av en fast och en rörlig avgift;

  • Den fasta avgiften finansierar drift och underhåll av ledningar, mätare, mätinsamling osv.
    Avgifter från Elsäkerhetsverket, dvs Beredskapsavgiften, Elsäkerhetsavgiften och Nätövervakningsavgiften ingår också här.
  • Den rörliga avgiften, som också kallas överföringsavgift, härleds alltså från den volym vi distribuerar. Hade vi inte haft en rörlig avgift, utan istället hade fördelat ut vår rörliga kostnad som en fast avgift på alla kunder, hade taxan inte varit rättvis. Därför debiteras den rörliga avgiften efter respektive kunds förbrukning.
  • Utöver detta tillkommer energiskatten som också är en rörlig avgift per kw

Din totala elkostnad består utöver elnätsavgiften, skatter och avgifter även av kostnader för elen du använder, men det faktureras av ditt elhandelsbolag.

 

Energimarknadsbyråns information om elnätsavgifter